Privacyverklaring

Stichting ATN (Stichting Alleengeboren Tweelingen Nederland), gevestigd aan Ida Gerhardtsingel 2, 7207 CN te Zutphen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

www.stichtingatn.nl    
info@stichtingatn.nl 

Ida Gerhardtsingel 2, 7207 CN te Zutphen  
0638103196 

A. Reeuwijk-Willems (voorzitter Stichting ATN) is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Alleengeboren Tweelingen Nederland. Zij is te bereiken via info@stichtingatn.nl  

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Stichting Alleengeboren Tweelingen Nederland verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

- Voor- en achternaam 

- Adresgegevens 

- E-mailadres 

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stichtingatn.nl , dan verwijderen wij deze informatie. 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Stichting Alleengeboren Tweelingen Nederland verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Het afhandelen van jouw betaling  

- In de toekomst voor het  verzenden van onze nieuwsbrief 

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

- Om goederen en diensten bij je af te leveren 

- Stichting Alleengeboren Tweelingen Nederland verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.  

 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Stichting Alleengeboren Tweelingen Nederland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Alleengeboren Tweelingen Nederland) tussen zit. Stichting Alleengeboren Tweelingen Nederland gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:  

De website draait onder Wix. We gebruiken MS Office programma's en Windows, Apple. We hebben een webshop via mijnwebwinkel.nl  
We gebruiken verder hostnet, mollie en Gmail. 
Verder worden er extern geen gegevens van jou verzameld. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Stichting Alleengeboren Tweelingen Nederland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens. 

Persoonsgegevens >  7 jaar > ivm belastingdienst  

Personalia > worden niet bewaard 

Adres  >  7 jaar > ivm belastingdienst      

                            

Delen van persoonsgegevens met derden 

Stichting Alleengeboren Tweelingen Nederland verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

De website van Stichting Alleengeboren Tweelingen Nederland gebruikt cookies of vergelijkbare technieken.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Alleengeboren Tweelingen Nederland en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.  

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@stichtingatn.nl . 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . 

Stichting Alleengeboren Tweelingen Nederland wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Stichting Alleengeboren Tweelingen Nederland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@stichtingatn.nl