Doel van de stichting

Algemeen doel

De stichting heeft als doel bekendheid te geven aan het fenomeen alleengeboren tweelingen en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
- voorlichting te geven via de website, informatiepakketten, lezingen en andere kanalen indien noodzakelijk dan wel wenselijk;
- (wetenschappelijk) onderzoek, het organiseren van lezingen en congressen voor professionals in de zorg en onderwijs om meer bewustzijn te creëren zodat alleengeboren tweelingen beter geholpen kunnen worden;
- het aanleggen van een bibliotheek van (inter-)nationale literatuur;
- het organiseren van een (twee)jaarlijks terugkerend congres met nationale en internationale sprekers
- het organiseren van cursussen/trainingen aan individuen, groepen en zorgverleners;
- het realiseren van een fysieke plek waar alleengeboren tweelingen in de toekomst geholpen kunnen worden.

De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Bestuurssamenstelling

Aranka Reeuwijk-Willems, voorzitter

Eveline Noordegraaf, vice-voorzitter/penningmeester

Gerdien Keizer, secretaris

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Beleidsplan

Ons beleidsplan is binnenkort op te vragen.

Realisatie doelen in 2018

Bovenstaande doelen zullen vanaf 2018 gerealiseerd gaan worden. In volgorde van urgentie.

De website wordt vormgegeven. Maandelijks plannen we middagen waarvoor onze doelgroep zich kan inschrijven om aanwezig te zijn. Middagen bedoelt om informatie te verstrekken en ervaringen onderling uit te wisselen.

Er gaan minstens vier lezingen ingepland worden, verspreid door het land. Met als doel kennisoverdracht betreffende alleengeboren tweelingen.

Een eerste start zal gemaakt worden voor onderzoek. Uitgezocht gaat worden of er mogelijkheid is tot het verkrijgen van financiële ondersteuning vanuit fondsen.

In 2019, op 21 en 22 juni, is er een (inter)nationaal congres georganiseerd. Hiervoor zijn in 2018 de voorbereidingen al gestart. Thema was (H)Erken een alleengeboren tweeling.
November 2021 vindt het tweede congres (online) plaats dat geheel in het teken staat van tweelingverlies als kracht.

ANBI

Stichting Alleengeboren Tweelingen Nederland heeft een ANBI-status. Hierdoor zijn donaties en giften aan onze stichting als aftrekpost in je belastingopgave mogelijk. Stichting ATN draait voor 100% op vrijwilligers en is niet afhankelijk van subsidies. 
Door middel van ondernemend denken, waarbij we onder andere inzetten op de organisatie van bijeenkomsten, workshops, lezingen en congres, proberen wij onze financiën gezond te houden. Je donatie helpt ons om onze doelen te verwezenlijken.

NL73 TRIO 033 88 22 828 t.n.v.  Alleengeboren Tweelingen 

RSIN: 8582.87.808

KVK-nummer: 70357951

Jaarrekening 2018